Menu Close

Free Posting Nepal | नि:शुल्क बिज्ञापन

Free Posting in Nepal.

Free Posting Nepal | अब तपाईंको व्यापार/व्यवसायको नि:शुल्क बिज्ञापनको लागि Callmandu.com स्वागत गर्दै छ ।

  • तपाईंको व्यवसाय/सेवा/सुविधाको न्युनतम ३ वटा फोटो लिनुस्
  • तपाईंले उपलब्ध गराउने सेवा/ सामानको विवरण बनाउनुस् ।
  • https://callmandu.com जानुस् ।
  • आफ्नो खाता खोल्नु (Facebook बाट सिधै जोड्न सक्नु हुन्छ)
  • ती विवरणहरू Add गरी Submit गर्नुस्
  • बधाई छ, अब तपाईंको व्यापार/ व्यवसाय निः शुल्क बिज्ञापनको लागि तयार भयो ।
  • अब Facebook मार्फत share गर्नुस् ।
%d bloggers like this: